Steel Sigorta ve Reasürans Brokerliği

SORUMLULUK SİGORTASI

Steel Sigorta ve Reasürans Brokerliği

SORUMLULUK SİGORTASI

Sorumluluk Sigortaları, sigortalının sorumluluğu içerisinde olan bir yerde tazmini gerektirecek zararları karşılayan sigorta türüdür. Sorumluluk sigortaları isteğe bağlı sorumluluk ve zorunlu sorumluluk sigortaları olmak üzere iki kategoriye ayrılmaktadır.

  • Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk

Şirketinizin veya şirket çalışanlarının, üçüncü şahıslara verebilecekleri her türlü bedeni ve maddi zararlardan dolayı kendisine yöneltilebilecek tazminat talepleri ile ilgili sorumluluklarını teminat altına alan sigorta türüdür. Olası bir kaza durumunda, kazaya maruz kalan kişinin ölmesi, yaralanması veya sakat kalması, aynı zamanda üçüncü şahıslara ait olan mallarda maddi zarar ve ziyandan doğan tazminat taleplerini karşılamak üzere kurgulanmış sigortalardır.

Bu sigorta ürününde, kasten veya kasti olarak yapılan zarar ve ziyanları, sigortalıya hizmet akdi ile bağlı kimseler ile aile efradı tarafından yapılan tazminat talepleri teminat dışında kalmaktadır.

  • İşveren Mali Sorumluluk

Şirketinizde çalışan kişilerin, iş yerinde yaşanacak kazalarda işverenin sorumluluğu nedeniyle yapacakları tazminat taleplerine karşı işvereni teminat altına alan sigorta ürünüdür. Ayrıca, SGK tarafından iş kazası nedeni ile işverene karşı açtığı tazminat taleplerini de güvence altına almaktadır.

  • Ürün Mali Sorumluluk

İşletmeniz tarafından üretilen veya sunduğunuz ürünlerin kullanımı sırasında üçüncü şahıslara veya mallara vereceği hasarı güvence altına alan sigortadır.

  • Mesleki Sorumluluk

Avukat, mimar, mühendis vb. meslek sahiplerinin, ihtisas alanı içerisindeki uzmanlık uygulamaları esnasında oluşabilecek hataların ve/veya yetersiz işlerin sonucunda, üçüncü şahıslara verilebilecek zararlar nedeniyle ödemek zorunda kalacakları tazminatlara karşı koruma sağlar.

  • Zorunlu Sorumluluk 
  • Özel Güvenlik Sorumluluk Sigortası

Şirketiniz güvenlik hizmetleri amacı ile hizmet akdi dahilinde görev alan personelinizin görevleri sırasında üçüncü şahıslara verecekleri zararlar nedeniyle ödemek zorunda kalacakları tazminatlara karşı koruma sağlar.

  • Tehlikeli Maddeler ve Atıklar Mali Sorumluluk Sigortası

Şirketinizin sahip olduğu her türlü yanıcı, parlayıcı ve yakıcı maddelerin üretimi, depolanması, taşınması, satışı ve kullanımı faaliyetleri esnasında oluşabilecek hasarlar ile tehlikeli atıkların zararsız hale getirilmesi esnasında oluşabilecek olaylarda kusur şartı aranmaksızın üçüncü şahısların uğrayacağı maddi ve bedeni zararları teminat altına alır.

  • Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Mali Sorumluluk Sigortası

Kıyı tesisi olan şirketlerde yaşanan bir olay sonucu Türkiye’nin iç suları veya kara sularında yaşanacak bir kirlilik vakasında; kirliliğin temizlenmesi ve bertaraf edilmesine ilişkin uygulama masrafları, üçüncü şahısların yaralanması ve vefatından kaynaklanan zararlar ve özel mallara gelecek hasarları teminat kapsamında koruma altına alan sigortadır.
Bu sigorta ani ve beklenmedik şekilde oluşan kirlilikleri de kapsamı altına alan bir sigortadır. Zaman içinde oluşan kirlilikler bu sigorta kapsamına girmektedir.

  • Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk

Hekimler, Diş Hekimleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların mesleki faaliyetlerini icra ederken, sözleşme tarihinden önceki 10 yıllık dönemden başlayarak sözleşme süresi içerisinde mesleki hata sebebiyle kendilerine yapılan tazminat taleplerine ve bu süreçteki yargı masrafları ile tazminat kararı çıkması halinde hükmolunacak tazminat talebine ilişkin makul giderlere karşı poliçede belirtilen limitler dahilinde güvence vermektedir.